Center plate double - Elegant snow white, modifiedDSE00-02001-000000 U01

DSE00-02001-000000 U01, Switch cover double, modified - Elegant snow white