C-EM-0300M, 3f elektroměrTXN 143 09

C-EM-0300M; CIB rychlý elektroměr/kvalitoměr, napájení 230 V AC/DC, 3x U, 3x I - pro proudové trafo x:333 mV

DI
DO
AI 3x U (230 V AC)
3x I (333mV AC)
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-EM-0300M, 3f elektroměr
Modul 3 fázového 4 kvadrantového rychlého elektroměru / kvalitoměru poskytujícího veškeré parametry odebírané i dodávané energie každých 200 ms. Měření je nepřímé, proudy jsou snímány dle proudovými transformátory dle požadovaného vstupního rozsahu s unifikovaným výstupem 333 mV.  Data jsou přenášena po dvouvodičové sběrnici CIB - Common Installation Bus®
Obj. číslo TXN 143 09
Teco kód TXN 143 09
Kategorie CFox - Moduly na DIN lištu, Elektroměry
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
Měření parametrů napájecí sítě - frekvence
Nominální frekvence 50/60 Hz
Frekvenční rozsah 42 - 70 Hz
Přesnost měření frekvence ±20 mHz
Měření parametrů napájecí sítě - napětí
Stanovené napětí UNOM (UDIN) 180–250VAC
Faktor výkyvu při UNOM 2
Měřící rozsah, fázové napětí (UL-N) 8÷355 V AC
Měřící rozsah, sdružené napětí (UL-L) 14 ÷ 615 V AC
Přesnost měření napětí ±0,05 % z hodnoty nebo ±0,1 % z rozsahu
Teplotní drift ±0,03 % z hodnoty; ±0,01 % z rozsahu / 10 ºC
Kategorie měření 300V CAT III
Impedance vstupu min. 6,12 MΩ
Spotřeba vstupu max. 0,05 VA
Přetížení trvalé (UL-N) 1355 V AC
Přetížení špičkové, po dobu 1 s (UL-N) 2140 V AC
Měření parametrů napájecí sítě - proud
Metoda měření proudu nepřímá přes proudový transformátor
Nominální proud transformátoru Inom Inom A AC => 333 mV AC
Faktor výkyvu při Inom 1,8
Měřící rozsah 0,003÷1,2×Inom
Přesnost měření proudu ±0,1% z hodnoty nebo ±0,01% z rozsahu
Impedance vstupu 39 kΩ
Spotřeba vstupu max. 5 μVA
Přetížení trvalé 2×Inom, 666 mV AC
Přetížení špičkové, po dobu 1 s, perioda opakování min. 300 s 10× INOM
Měření parametrů napájecí sítě - další veličiny
Činný výkon, měřící rozsah (PNOM=UNOM×INOM×cosφ); [W, V, A] omezen rozsahy měřeného napětí a proudu/
Jalový výkon, měřící rozsah (QNOM=UNOM×INOM×sinφ); [VA, V, A] omezen rozsahy měřeného napětí a proudu
Referenční podmínky (A) • teplota okolí tA=23±2°C
• U=80–120%UNOM
• I=1–120%INOM
• PF=1 pro činný výkon acosφ
• PF=0 pro jalový výkon
Přesnost měření činného popř. jalového výkonu (A) ±0,5 % z hodnoty nebo ±0,01 % Pnom
Přesnost měření PF a cos φ (A) ±0,01
Referenční podmínky (B) • teplota okolí tA=23±2°C
• U=80–120%UNOM
• I=2–120%INOM
•PF≥0,5 pro činný výkon acosφ
• PF≤0,87 pro jalový výkon
Přesnost měření činného popř. jalového výkonu (B) ±1% nebo ±0,01% PNOM
Přesnost měření PF a cos φ (B) ±0,01
Teplotní drift výkonů ±0,05% z hodnoty nebo ±0,02% PNOM/10°C
Energie, měřící rozsah omezen rozsahy měřeného napětí a proudu
Přesnost měření činné energie třída 1 (dle EN 62053–21)
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 230 V AC
Napájecí napětí, tolerance 115-280 V AC, 115-380 V DC
Typický příkon 2 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 3 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 54 × 90 × 61 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace III, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do pa­pírové krabi­ce. Součástí bale­ní je i tato dokumentace. Vnější ba­lení s proudovými transformátoryse pro­vádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do pře­pravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nut­ný­mik pře­pravě. Výrobek nesmí být bě­hem přepravy a skladování vy­sta­ven přímému působení povětr­nost­ních vlivů. Skladování vý­robku je dovoleno jen v čis­tých prosto­rách bez vodivého prachu, agre­sivních plynů a par. Nej­vhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Montáž modulu lze provést dvěma způsoby: buď nasazením na přístrojovou nosnou U lištu šíře 35 mm ČSN EN 60715, nebo při­šroubováním dvěma šrouby k podkladu (po vysunutí upev­ňova­cích klipsů umístěných na dně modulu, max. průměr šroubu je 4 mm). Rozměry modulu a rozteče děr pro montáž modulu na šrouby ukazuje obr. 1. V místě instalace přístroje a jeho bez­pro­středním okolí musí být umožněna přirozená cirkulace vzdu­chu. Bližší informace týka­jící se instalacelze nalézt v Příručcepro­jek­tování CFox, RFox a Foxtrot, obj. č.:TXV 004 16.
Připojení
Popis připojení Připojení modulu je realizováno šroubovacími svorkovnicemi. Měřená napětí se přes vhodný jistící prvek s charakteristikou dle prostředí (např. tavná pojistka o hodnotě 0,5 A) připojují ke svorkám U, V a W, střední vodič se připojuje ke společné svorce N. Napájení modulu je realizováno přes svorky U a N, proto je nutné, aby byla svorka N k vhod­né­mu potenciálu vždy připojena (v zapojení do trojúhelníka nebo v Aronově zapojení). Měřící vstupy pro napětí jsou k vnitřním obvodům připojeny přes vyso­kou impedanci. Pro připojení proudových vstupů je nutné použít měřící proudo­vé trans­for­mátory se sekundárním vinutím o nomi­nální hodnotě 333 mV s odpovídající kategorií měření/izolačním napětím nebo transformátory instalovat na izolovaný primární vodič s odpoví­dajícím izolačním napětím. Sekundární vinutí transformátorů se připojují ke svorkám S1 a S2 proudových vstupů I1, I2 a I3. Všechny svorky S2 jsou uvnitř modulu gal­va­nicky spojeny na stejný potenciál. V případě potřeby zemnění sekundární strany měřících transformátorů je tedy nutné pos­po­jovat svorky S2. Doporučený typ vodiče pro připojení mě­ře­ného napětí a proudu je H07V–U (CY) průřez 0,5 mm2–2,5mm2. Sběr­nice CIB se připojuje ke svor­kám CIB+ a CIB–. Počet mo­dulů na CIB sběrnici je ome­zen ma­ximálním povoleným proudem sběr­ni­ce. Správné připojení modulu včetně správného připojení prou­dových trans­formátorů ilustruje obr. 2.
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. Neobsahuje žádné ovládací prvky a je obsluhován, na­sta­vován a diagnostikován z progra­mo­vacího pro­středí MO­SAIC. HW adresa je uvedena na štít­ku na předním panelu. Při inicializaci modulu musí být zadána správná hodnota primárního proudu INOM příslušných proudových transformátorů (proudový rozsah).

Upozornění: pro správnou činnost modulu je vyža­do­ván CIB master CF‑1140/CF‑1141 s verzí FW 2.0 a vyš­ší!

Pozor: Připráci s modulem je nutné dodržet všechna nezbytná opatření pro ochranu osob a majetku před úrazem a poškozením elektrickým proudem!

Modul musí být obsluhován osobou s předepsanou kvalifikací pro takovou činnost a tato osoba se musí podrobně seznámit se zá­sadami práce s modulem. Pokud je modul připojen k částem, které jsou pod nebezpečným napětím, je nutné dodržovat všech­na nezbytná opatření k ochraně uživatelů a zařízení před úra­zem elektrickým proudem. Pracovník provádějící instalaci a/nebo údržbu zařízení musí být vybaven a při práci používat osobní ochranné pomůcky a další bezpečnostní prostředky. Je‑li modul používán způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná modulem snížena.

Další informace lze nalézt v pří­ruč­ce Peri­ferní moduly na sběrnici CIB, obj. č.:TXV 004 13.01.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledky měření jsoudostupné v příslušných registrech prostředí Mosaic. Stav modulu indikuje zelená LED dioda RUN umístěná na předním panelu pod svorkami pro připojení sběrnice CIB. Po připojení sběrnice CIB se zelená dioda RUN rozsvítí a svým svitem tak indi­kuje přítomnost na­pájecího napětí na CIB rozhraní. Po navázání komunikace mo­dulu s cen­trální jednotkou se dioda RUN rozbliká. Tím je modul připraven k činnosti.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-EM-0300M - Základní dokumentace (cs)

2,93 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • C-EM-0300M (R-EM-0300M-A) - měření výroby a spotřeby el. energie, 3f rychlé měření - ...strukturou a také pro automatické řízení zátěže. Pro spojení s řídicím systémem je k dispozici v provedení se sběrnicí CIB ( C-EM-0300M ) nebo bezdrátovým připojením RFox2 ( R-EM-0300M-A ). Přístroj měří tři napětí a tři proudy. čtyřkvad...
 • Měření velkých proudů elektroměrem C-EM-0300M - Pro měření velkých proudů, typicky do 6000 A AC lze použít snímače proudu na principu cívky Rogowski. Např.  JRF MOI 333M-115 Tyto snímače je nutné napájet napětím +5VDC, nelze je tak připojit přím...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...lektroměr KMB, 230 V, 3x vstup měření U a I) R-EM-0300M-A 3,0 W TXN 143 09 C-EM-0300M (CIB 3-fázový elektroměr KMB, 230 V, 3x vstup měření U a I) C-EM-0300M 3,0 W...
 • Rozevíratelná trafa pro měření proudu s výstupem 333 mV - Proudové transformátory se sekundárním výstupním napětím 333 mV používají např. elektroměry C-EM-0300M a R-EM-0300M-A . Tato trafa není nutné při manipulaci zkratovat. Dělené jádro proudového transformátoru umožňuje snadnou instala...
 • Měření elektrické energie - ...ici 4-kvadrantový rychlý elektroměr C-EM-0401M . V současné době připravujeme jednodušší verzi CIB třífázového elektroměru C-EM-0300M a jeho bezdrátovou verzi R-EM-0300M-A.   Pro měření spotřeby (a výroby) a dalších veličin pro velk...
 • Antény pro RFox2 v provedení A, 868 MHz - Anténa 2JW0315-868-C675B Standardní 868 MHz ISM anténa vhodná pro moduly RFox2 vybavené konektorem SMA pro připojení externí antény (např. moduly C-RF-0001M-A , R-EM-0300M-A a další). Standardy ZigBee, ISM...
 • Modul C-EM-0300M a základní jednotka CP-1004 - Dobrý den, zakoupil jsem elektroměr C-EM-0300M pro CIB za účelem měření spotřeby v rodinném domu. Bohužel jsem po připojení k  (základní jednotka  CP-1004) v MOSAIC zjistil, že tento modul není rozpoznán - typ jednotky se mi zobrazuje jak...
 • Cievky pre C-EM-0300M s externým napájaním - Dobrý deň, chcel by som si potvrdiť či je možné pre C-EM-0300M použiť cievky s externým 5V napájaním. Datasheet cievok v prílohe   Ďakujem
 • C-EM-0300M reset (vynulování) naměřených hodnot - Dobrý den, jakým způsobem lze resetovat (vynulovat) hodnoty EP+ a EP- ? V knihovně CFoxLib jsou pouze funkce pro vyčítání (což funguje spolehlivě), ale nenašel jsem žádnou funkci, kterou bych do příslušných registrů zapsal nové (nulové) hodnoty....
 • TXV 003 71 Knihovna CFoxLib - Na webu v dokumentaci ke knihovne TXV 003 71 Knihovna CFoxLib. Nemohu najit informace k blokum pro C-EM-0300M. V Dokumentaci pro C-EM-0300M mate napsano  "Pro podporu obsluhy modulu C-EM-0300M v prostředí Mosaic jsou dostupné funkce a funkční...
 • ROHS - ...entom by som potreboval nájsť ROHS a CE (prípadne iné ako UL...) prehlásenia. Konkrétne sa jedná o CP1xxx, 2xxx, E-EV-0302M, C-EM-0300M+cievky, C-KY-0901R, C-DM-002S-SL    Ďakujem ...
 • Modul C-EM-0300M a základní jednotka CP-1004 - ...ek proběhne převod automaticky. Pak můžete dvojklikem na příslušnou sběrnici CIB v panelu IO Configuratoru přidat elektroměr C-EM-0300M. Data z elektroměeu se vyčtou pomocí funkčního bloku z knihovny CFoxLib....
 • C-EM-0300M reset (vynulování) naměřených hodnot - ...funkčního bloku fbReadConf_C_EM_0300M nelze. Ale asi by byla cesta, jak modul elektroměru k tomuto přemluvit. Uvnitř modulů C-EM-0300M je měřicí část od firmy KMB. Na webu se dá stáhnout kompletní popis Modbus komunikace s jejich zařízeními  mo...
 • Cievky pre C-EM-0300M s externým napájaním - Dobrý den. Ano, tyto Rogowski cívky s výstupem 333 mV lze použít také k elektroměrům C-EM-0300M. Pouze je nutno pořešit externí napájení jak uvádíte. Tyto snímače také můžeme dodat, ale standardně je nenabízíme (v ceníku). J. Kubec
 • Modul C-EM-0401M přestal měřit - ...ku 2015. Od zákazníků v posledních letech rostl tlak na cenu, rozměr... Tudiž jsme postupně zavedli do výroby novou generaci C-EM-0300M s tím, že ještě nějakou dobu budeme souběžně vyrábět i řadu C-EM-0401M. Problémy s dodávkami součástek a snaha drž...
 • R-EM-0300M-A - ...ě RFox2Support. Ke knihovně není vygenerovaná nápověda, ale funkce jsou analogické k funkcím pro obsluhu sběrnicového modulu C-EM-0300M z knihovny CFoxLib. Jinak se chová funkční blok fb_ReadConf_R_EM_0300M z téže knihovny. Modul elektroměru se propo...