OT-8651TXN 186 51

OT-8651, 12 bit; 4xAO, 0-10 V, ±10 V, 0(4)-20 mA

DI
DO
AI
AO 4x AO
COM TCL3
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
OT-8651
OT-8651 - rozšiřovací modul obsahuje 4 analogové výstupy AO0 až AO3.Výstupy mají samostatné vývody a jsou vyvedeny jako napěťové s rozsahem 0 ÷ 10 V, tak i proudové s roz­sahem 0 ÷ 20 mA. Výstup však nelze zapojit jako napěťový i proudový současně Zátěže obou typů se připojují proti zemi. Rozlišení je 12 bitů, výstupní hodnotu lze nastavit v procentech max. hodnoty, v inženýrských jednotkách nebo fulscale (0-30000). Proudové výstupy mají na čelním panelu indikaci rozpojení proudové smyčky (neuzavřený obvod).  Detekce rozpojení proudové smyčky je funkční pouze při nastaveném výstup­ním proudu alespoň 100 µA.
Analogové výstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů i navzájem. Modul je osazen vyjímatelnými bezšroubovým konektorem se 17 svorkami a s aretací po zasunutí do modulu.
Obj. číslo TXN 186 51
Teco kód TXN 186 51
Kategorie TC800 - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL3 - systémová I/O sběrnice 1x TCL3 slave
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 4
Počet skupin analogových výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 4
Organizace výstupů do skupin 4x AO (AO0-AO3)
Parametry platné pro výstupy na svorkách AO0-AO3
Společný vodič skupiny svorka AGND
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Galvanické oddělení výstupů navzájem Ano
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Diagnostika LED na panelu, příznak ve statusu pro indikaci rozpojeného výstupu
Detekce rozpojeného výstupu Ano proudová smyčka od 0,1 mA
Signalizace přetížení Ne
Maximální výstupní hodnota 105 % horní meze výstupního rozsahu
Max. dovolené trvalé přetížení (bez poškození) (-1 V) až (+Vao + 1V) každá svorka proti AGND
Rozlišení převodníku 12 bitů
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ± 0,3 % plného rozsahu
Doba opakování nastavení výstupu typ. 0,5 ms
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ± 0,05 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,1 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Vnější napájení typ. 24 V DC
Vnější napájení - Tolerance - 25 ÷ +20%
Vnější napájení - Max. odebíraný proud 135 mA
Napěťový výstup - Výstupní napětí ±10,5 V
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Napěťový výstup - Zkratový výstupní proud 12 mA
Proudový výstup - Rozsah 0 ÷ 20 mA
Proudový výstup - Rozlišení 1 LSB 6,1 µA
Proudový výstup - Odpor proudové smyčky 0 ÷ 600 Ω
Napájení
Napájecí napětí UVM, UVIO, jmenovitá hodnota 24 V DC
Napájecí napětí UVM, UVIO, dovolený rozsah 20 - 30 V DC
Napájecí proud IVM při UVM = 24 V 12 mA
Napájecí proud IVIO při UVIO = 24 V max. 135 mA
Max. příkon na hladině VM 0,2 W
Max. příkon na hladině VIO 3,2 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 4 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 85 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 24 x 118 x 97 mm
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) 27 х 119 х 108 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Vestavné
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Skladovací relativní vlhkost Max. 80 % bez kondenzace par
Skladovací prostředí Suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky.
Přepravní teploty -25°C až -70°C
Přepravní prostředí Krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny účinkům deště a sněhu
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Instalace modulu systému TC800 se provádí kolmým nasunutím na DIN lištu dle ČSN EN 50022 se sběrnicí a aretací západkou ve spodní části modulu. Podrobnější popis a mechanické výkresy s rozměry jsou uvedeny v dokumentaci TXV 004 72.
Připojení
Varování Všechny externí obvody připojené k modulu musí splňovat podmínky pro obvody SELV!
Připojení napájení Přes systémovou sběrnici
Připojení I/O - vstupů/výstupů Konektor s bezšroubovými svorkami 2,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 2 mm, šroubovák plochý
Popis připojeni Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Na modulu se DIP přepínačem v levé části pouzdra nastaví unikátní adresa v rámci jednoho rámu. Modul je po zasunutí do rámu a zapnutí napájení plně připraven k činnosti.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu a na panelu modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení splňuje požadavky direktivy 2006/42/EC pro strojní zařízení, pokud se na ně vztahuje.

Dokumentace HW

PDF

OT-8651 - Základní dokumentace

1,46 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

TC800 - Periferní moduly (cs), TXV00472_01_v3

4,03 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

TC800 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01

487,65 kB
KNI

TC800 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

116,21 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

TC800 - CE Declaration of Conformity (en)

709,29 kB
PDF

TC800 - CE prohlášení o shodě (cs)

292,20 kB
  • OT-8651, modul 4 analogové výstupy pro TC800 - Rozšiřovací modul OT-8651 obsahuje 4 analogové unipolární výstupy. Každý lze použít buď jako napěťový, nebo proudový výstup. Zátěže obou typů se připojují proti společné svorce – signálová zem (AGND). Rozlišení je 12 bitů. Analogové výstupy js...
  • Příklady zapojení napájení modulů TC800 - ...napájení cívek relé modulu OR-8450 a poskytuje napájení pro galvanicky oddělené zdroje pro analogové částu modulů IT-8601 a OT-8651. Potřebný výkon zdroje je nutno spočítat podle odběru z hladiny VIO jednotlivých modulů.   Základní zapoje...
  • TC800 výpočet dimenzování napájení a tepelné ztráty - ...IT-8605 TXN 186 05 2 0,24 W 0,76 W 1 W 1 W OT-8651 TXN 186 51 2 0,2 W 3,2 W 3,4 W 3,4 W Poznám...

Nejsou dostupná žádná data.