C-HC-0201F-ETXN 133 48.01

C-HC-0201F-E; CIB Hlavice, 2x AI/DI Teplota/kontakt, 1x proporcionální řízení ventilu, šroubení M30x1.5

DI 2x AI/DI
DO
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 2x CIB slave
SENSOR Interní čidlo teploty
Vestavěný pohon ventilu
Obrázek Varianta Popis varianty
C-HC-0201F-E
C-HC-0201F-E je modul připojovaný na sběrnici CIB Common Instalation Bus ® určený pro proporcionální řízení radiátorových
ventilů ústředního vytápění se šroubením M30x1.5. Má integrované 2 univerzální vstupy 2x AI/DI.
Obj. číslo TXN 133 48.01
Teco kód TXN 133 48.01
Kategorie CFox - Interiérové moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny COM
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu v prostředí Mosaic
Vstupní napětí 3,3 V z vnitřního zdroje
Vstupní proud při log. 1 3,3 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 10 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 500 ms
Minimální šířka zachyceného impulsu 10 ms
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 1 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,1 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ± 0,2 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Detekce odpojeného čidla Ne
Parametry čidla teploty
Teplota - Rozsah měření -10 ÷ +50 °C
Teplota - Chyba měření < 5 % rozsahu
Teplota - Doba ustálení 30 min.
Parametry pohonu ventilu
Zdvih pohonu - typická hodnota 1,5 mm
Zdvih pohonu - maximální hodnota 2,5 mm
Rychlost pohonu ventilu 0,05 mm/s
Adaptace pohonu s ventilem automatická + ruční
Typ příruby - závit 1/2"
Automatické protočení ventilu 30 dní
Upozornění 1) Typický zdvih pro většinu typů ventilů je cca 1,5mm. Přesnou hodnotu zdvihu lze dostavit př konfiguraci modulu v prostředí Mosaic.

2) Adaptace se provádí automaticky po zapnutí napájecího napětí. Adaptaci lze dále spustit pomocí manuálního ovládání, nebo z uživatelského
programu.
 
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 5 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 80 mA
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 125 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 69 x 48 x 73 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +70 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do antistatického sáčku. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Modul C-HC-0201F-E se montuje pomocí příruby na ventil do libovolné polohy. Nedoporučuje se ale montovat hlavici k ventilu zespodu, neboť voda prosakující z netěsného ventilu může způsobit poškození hlavice. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.

Na Obrázku je příklad sestavy modulu C-HC-0201F-E. Modul C-HC-0201F-E se montuje pomocí příruby na ventil. Mezi ventil a modul se dále vkládá také podložka a vložka.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice s pružinovou svorkou 1,5 mm2, push-in
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 1,5 mm2, push-in
Připojení modulu Kombinovaný modul je realizován jako modul sběrnice CIB, která zabezpečuje komunikacia a napájení modulu.

Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku. Svorky pro připojení sběrnice CIB jsou dostupné po sejmutí krytu hlavice. V mechanice modulu jsou připravena místa pro vývody vodičů (viz. Obrázek). Dle požadavků aplikace je tak možné na těchto místech vytvořit otvory pro průchod vodičů.
Funkce
Automatická adaptace Modul C-HC-0201F lze připojit k různým typům ventilů. Ventily mají různé rozměry a tedy i různé koncové polohy. Po zapnutí napájecího napětí modulu (sběrnice CIB) dojde k automatické adaptaci na připojený ventil. Tzn. automatické nalezení polohy, kdy je ventil úplně zavřen (0%). Z této referenční polohy lze poté ovládat zdvih pohonu ventilu dle nastavené hodnoty (např. pro typický zdvih 1,5mm ~ 100%).
Konfigurace ventilu Modul je vybaven autoadaptační funkcí, která přizpůsobí termostatickou hlavici k ventilu. Pro správnou funkci ventilu je nutné konfigurovat 2 parametry, které je možné nastavit při konfiguraci modulu ve vývojovém prostředí Mosaic. Prvním parametrem je offset zdvihu ventilu, neboli rozsahu v jakém budeme ventil řídit. Typickou velikostí zdvihu je hodnota 1,5mm. Změnou parametru lze velikost zdvihu upravit. Druhým parametrem je odlehčení těsnění ventilu. Při autoadaptaci je nalezena koncová poloha „ventil uzavřen“, od které řídíme ventil v rozsahu 0-100%. Tato koncová poloha ale nebere v úvahu promáčknutí těsnění. Stalo by se tedy, že by při otevírání ventil nereagoval na malé hodnoty nastaveného otevření.
Manuální ovládání Pro servisní zásahy je modul vybaven tlačítkem „MAN“. Po jeho stisknutí a uvolnění v intervalu 1,5s po požadovaném počtu bliknutí zelenou LED lze vyvolat jednu z akcí, které jsou popsány v následující tabulce.

Počet bliknutí/ Akce
2 bliknutí: Maximální otevření ventilu (určeno pro snadnější demontáž modulu od ventilu). Ventil zůstává otevřen až do vyvolání adaptace, nebo restartu napájecího napětí.
3 bliknutí: Provedení adaptace modulu s ventilem.
 
Protimrazová ochrana Interní senzor teploty slouží pro funkci mrazové ochrany. Pokud klesne měřená teplota pod 5°C, nastaví se pohon do pozice „úplně otevřeno“.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic. Modul obsahuje indikační LED pro kontrolu stavu vstupů/výstupů. Stisknutím tlačítka Manual Control lze přepnout modul do ručního režimu a ovládat jednotlivé výstupy.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-HC-0201F-E - Základní dokumentace

142,90 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
  • Motorická CFox hlavice C-HC-0201F-E - Ke spojitému řízení radiátorových ventilů můžeme využít motorickou hlavici C-HC-0201F-E. Hlavice je napájena z CIB sběrnice a je osazena 2 analogovými vstupy a interním čidlem teploty.  Hlavice je osazena tichým motorem s převodovkou s typic...
  • Teplovodní otopná tělesa, deskové radiátory - ...ní směrem k ventilu a cenou). Pro běžné aplikace (teplovodní deskové radiátory) můžeme použít:   CFox hlavici C-HC-0201F-E  , v případě požadavku na bezdrátové provedení můžeme využít RFox bateriovou hlavici R-HC-0101F...
  • Oprava zařízení - Dobrý den, chtěl bych se optat, jestli je možné zaslat rozbité zařízení a vy jej opravíte. Jedná se o dva kusy  C-HC-0201F-E. Předem děkuji za odpověď S pozdravem Ing. Adam Kubina
  • PIDmaker - ...ladit jeden po druhém. Vstupem bude teplota (REAL, počítaný jako klouzavý průměr), výstupem je nastavení Position u hlavice C-HC-0201F-E (REAL). Po přidání regulátoru v PIDmakeru a nastavení parametrů (kromě vstupu a výstupu ponechávám default hodno...