R-IT-0500S-A, kontakty, teplotaTXN 132 26.A

R-IT-0500S-A; RFox2, 4x DI beznapěťový kontakt, 1x teplota, baterie, rádio typu A

DI 4x DI
DO
AI 1x teplota
AO
COM 1x RFox2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
R-IT-0500S-A, kontakty, teplota
R-IT-0500S-A; RFox2; 4x DI beznapěťový kontakt, 1x teplota, baterie, rádio typu A
Obj. číslo TXN 132 26.A
Teco kód TXN 132 26.A
Kategorie RFox2 - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Bezdrátová síť
Typ zařízení v bezdrátové síti RFox2 RFox2 Slave
Komunikační kmitočtové pásmo 868,1 MHz
Vysílací výkon +14 dBm
Vstupní citlivost –108 dBm
Typ modulace 2-GFSK
Komunikační rychlost 50 kbps
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI1, DI2, DI3, DI4
Počet vstupů ve skupině 4
Společný vodič skupiny COM
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách TEMP, GND
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Napájení
Napájení z baterie - doporučený typ CR2450, 3V/620mAh, lithiová
Napájení z baterie - životnost baterie min. 3 roky
Napájení z baterie - nízká úroveň napětí baterie <= 2,8 V
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 25 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 45 × 55 × 13 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do antistatického sáčku. Součástí balení je itatodokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázkyazpůsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketamiaostatními údaji nutnými kpřepravě. Výrobek nesmí být běhempřepravy askladování vystaven přímému působení povětrnost-ních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen včistých prosto-rách bez vodivého prachu, agresivních plynů apar. Nejvhodnějšískladovací teplota je 20°C
Připojení
Popis připojení Montáž modulu se provádí vhodným přichycením, např. stahovací páskou nebo je možno ho umístit do instalační krabice. Připojení modulu je realizováno svorkovnicí sperovými svorkami. Ty jsou určeny pro připojení tuhého vodiče. V případě potřeby připojení lankového vodiče je nutno na jeho konec nakrimpovat vhodnou kabelovou dutinku. Připojení vodiče popř. vývodu teplotního senzoru se provádí jeho zasunutím do oválného otvoru svorky.
Vodič se uvolní zatlačením špičky plochého šroubováku (rozměr 0,4mm × 2mm) do obdélníkového otvoru nad otvorem pro vodič. Rozměry modulu a jeho obvyklé připojení ukazuje následující obrázek
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 0,15-0,5 mm2, push-in
Obsluha
Uvedení do provozu Na modulu je osazena propojka pro aktivaci/deaktivaci periodického vysílání hodnoty naměřené teploty. Od výrobce je periodické vysílání deaktivováno. Změnu polohy propojky je třeba provést před připojením baterie. Po připojení napájecího napětí baterie (odstraněním izolační fólie pod baterií) je modul připraven k činnosti. Neobsahuje žádné ovládací prvky a je obsluhován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC. HW adresa je uvedena na štítku na předním panelu

Modul musí být obsluhován osobou s předepsanou kvalifikací pro takovou činnost a tato osoba se musí podrobně seznámit se zásadami práce s modulem. Pokud je modul připojen k částem, které jsou pod nebezpečným napětím, je nutné dodržovat všechna nezbytná opatření k ochraně uživatelů a zařízení před úrazem elektrickým proudem. Pracovník provádějící instalaci a/nebo údržbu zařízení musí být vybaven a při práci používat osobní ochranné pomůcky a další bezpečnostní prostředky. Je-li modul používán způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná modulem snížena.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně avýsledky jsou dostup-né vpříslušných registrech prostředí Mosaic. Vysílání moduluindikuje zelená LED dioda RF.
Údržba
Pokyny Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést montáž nebo demontáž modulu, se provádějí vždy při odpojené baterii.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se   přímo   dotýkat   plošných   spojů  bez ochranných opatření.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

R-IT-0500S-A - Základní dokumentace

303,61 kB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.