R-EM-0300M-A, 3f elektroměrTXN 142 09.A

R-EM-0300M-A; RFox2 rychlý elektroměr/kvalitoměr, napájení 230 V AC/DC, 3x U, 3x I - pro proudové trafo x:333 mV, rádio typu A

DI
DO
AI 3x U,
3x I
(3f, 230/400 V AC)
AO
COM 1x RFox2 Slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
R-EM-0300M-A, 3f elektroměr
Modul 3 fázového 4 kvadrantového rychlého elektroměru / kvalitoměru poskytujícího veškeré parametry odebírané i dodávané energie každých 200 ms. Měření je nepřímé, proudy jsou snímány dle proudovými transformátory dle požadovaného vstupního rozsahu s unifikovaným výstupem 333 mV.  Data jsou přenášena bezdrátově v radiové síti RFox2.
Obj. číslo TXN 142 09.A
Teco kód TXN 142 09.A
Kategorie RFox2 - Moduly na DIN lištu, Elektroměry
Tagy -
COM - Bezdrátová síť
Typ zařízení v bezdrátové síti RFox2 RFox2 Slave
Komunikační kmitočtové pásmo 868,1 MHz
Vysílací výkon +14 dBm
Vstupní citlivost –108 dBm
Typ modulace 2-GFSK
Komunikační rychlost 50 kbps
Měření parametrů napájecí sítě - frekvence
Nominální frekvence 50/60 Hz
Frekvenční rozsah 42 - 70 Hz
Přesnost měření frekvence ±20 mHz
Měření parametrů napájecí sítě - napětí
Stanovené napětí UNOM (UDIN) 180–250VAC
Faktor výkyvu při UNOM 2
Měřící rozsah, fázové napětí (UL-N) 8÷355 V AC
Měřící rozsah, sdružené napětí (UL-L) 14 ÷ 615 V AC
Přesnost měření napětí ±0,05 % z hodnoty nebo ±0,1 % z rozsahu
Teplotní drift ±0,03 % z hodnoty; ±0,01 % z rozsahu / 10 ºC
Kategorie měření 300V CAT III
Impedance vstupu min. 6,12 MΩ
Spotřeba vstupu max. 0,05 VA
Přetížení trvalé (UL-N) 1355 V AC
Přetížení špičkové, po dobu 1 s (UL-N) 2140 V AC
Přesnost měření napěťové nesymetrie ± 0.5%
Měření parametrů napájecí sítě - proud
Metoda měření proudu nepřímá přes proudový transformátor
Nominální proud transformátoru Inom Inom A AC => 333 mV AC
Faktor výkyvu při Inom 1,8
Měřící rozsah 0,003÷1,2×Inom
Přesnost měření proudu ±0,1% z hodnoty nebo ±0,01% z rozsahu
Impedance vstupu 39 kΩ
Spotřeba vstupu max. 5 μVA
Přetížení trvalé 2×Inom, 666 mV AC
Přetížení špičkové, po dobu 1 s, perioda opakování min. 300 s 10x INOM
Měření parametrů napájecí sítě - další veličiny
Činný výkon, měřící rozsah (PNOM=UNOM×INOM×cosφ); [W, V, A] omezen rozsahy měřeného napětí a proudu/
Jalový výkon, měřící rozsah (QNOM=UNOM×INOM×sinφ); [VA, V, A] omezen rozsahy měřeného napětí a proudu
Referenční podmínky (A) • teplota okolí tA=23 ± 2 °C
• U=80–120%UNOM
• I=1–120%INOM
• PF=1 pro činný výkon a cosφ
• PF=0 pro jalový výkon
Přesnost měření činného popř. jalového výkonu (A) ±0,5 % z hodnoty nebo ±0,01 % Pnom
Přesnost měření PF a cos φ (A) ±0,01
Referenční podmínky (B) • teplota okolí tA=23 ± 2 °C
• U=80–120%UNOM
• I=1–120%INOM
• PF ≥0,5 pro činný výkon a cosφ
• PF ≤0,87 pro jalový výkon
Přesnost měření činného popř. jalového výkonu (B) ±1% nebo ±0,01% PNOM
Přesnost měření PF a cos φ (B) ±0,01
Teplotní drift výkonů ±0,05% z hodnoty nebo ±0,02% PNOM/10°C
Energie, měřící rozsah omezen rozsahy měřeného napětí a proudu
Přesnost měření činné energie třída 1 (dle EN 62053–21)
Přesnost měření jalové energie třída 2 (dle EN 62053–23)
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 115-280 V AC, 115-380 V DC
Frekvence vstupního napětí 50-60 Hz
Typický příkon 2 W
Typický příkon jalový 7 VA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 54 × 90 × 69 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace III, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do pa­pírové krabi­ce. Součástí bale­ní je i tato dokumentace. Vnější ba­lení s proudovými transformátory se pro­vádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do pře­pravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nut­ný­mi k pře­pravě. Výrobek nesmí být bě­hem přepravy a skladování vy­sta­ven přímému působení povětr­nost­ních vlivů. Skladování vý­robku je dovoleno jen v čis­tých prosto­rách bez vodivého prachu, agre­sivních plynů a par. Nej­vhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Montáž modulu lze provést dvěma způsoby: buď nasazením na přístrojovou nosnou U lištu šíře 35 mm ČSN EN 60715, nebo přišroubováním třemi šrouby k podkladu (po vysunutí třech upevňovacích klipsů umístěných na dně modulu, max. průměr šroubu je 4 mm). Rozměry modulu a rozteče děr pro montáž modulu na šrouby ukazuje obr. 1. V místě instalace přístroje a jeho bezprostředním okolí musí být umožněna přirozená cirkulace vzduchu. Bližší informace týkající se instalace lze nalézt v Příručce projektování CFox, RFox a Foxtrot, obj. č.: TXV 004 16.
Připojení
Popis připojení    Připojení modulu je realizováno šroubovacími svorkovnicemi. Měřená napětí se přes vhodný jistící prvek s charakteristikou dle prostředí (např. tavná pojistka o hodnotě 0,5 A) připojují ke svorkám U, Va W, střední vodič se připojuje ke společné svorce N. Napájení modulu je realizováno přes svorky U a N, proto je nutné, aby byla svorka N k vhod­né­mu potenciálu vždy připojena (v zapojení do trojúhelníka nebo v Aronově zapojení).
   Měřící vstupy pro napětí jsou k vnitřním obvodům připojeny přes vyso­kou impedanci. Pro připojení proudových vstupů je nutné použít měřící proudo­vé trans­for­mátory se sekundárním vinutím o nomi­nální hodnotě 333 mVs odpovídající kategorií měření/izolačním napětím nebo transformátory instalovat na izolovaný primární vodič s odpoví­dajícím izolačním napětím. Sekundární vinutí transformátorů se připojují ke svorkám S1 a S2 proudových vstupů I1, I2 a I3. Všechny svorky S2 jsou uvnitř modulu gal­va­nicky spojeny na stejný potenciál. V případě potřeby zemnění sekundární strany měřících transformátorů je tedy nutné pos­po­jovat svorky S2.
   Doporučený typ vodiče pro připojení mě­ře­ného napětí a proudu je H07V–U (CY) průřez 0,5 mm2–2,5mm2. Sběr­nice CIB se připojuje ke svor­kám CIB+ a CIB–. Počet mo­dulů na CIB sběrnici je ome­zen ma­ximálním povoleným proudem sběr­ni­ce. Správné připojení modulu včetně správného připojení prou­dových trans­formátorů ilustruje obr. 2
Varování/Upozornění Proudové vstupy nelze v žádném případě použít pro přímé měření prou­du! Použití a připojení nesprávné­ho proudového transformátoru může modul vážně poškodit!
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Neobsahuje žádné ovládací prvky a je obsluhován, na­sta­vován a diagnostikován z progra­mo­vacího pro­středí MO­SAIC. HW adresa je uvedena na štít­ku na předním panelu. Při inicializaci modulu musí být zadána správná hodnota primárního proudu INOM příslušných proudových transformátorů (proudový rozsah).

Pozor: Připráci s modulem je nutné dodržet všechna nezbytná opatření pro ochranu osob a majetku před úrazem a poškozením elektrickým proudem!

Modul musí být obsluhován osobou s předepsanou kvalifikací pro takovou činnost a tato osoba se musí podrobně seznámit se zá­sadami práce s modulem. Pokud je modul připojen k částem, které jsou pod nebezpečným napětím, je nutné dodržovat všech­na nezbytná opatření k ochraně uživatelů a zařízení před úra­zem elektrickým proudem. Pracovník provádějící instalaci a/nebo údržbu zařízení musí být vybaven a při práci používat osobní ochranné pomůcky a další bezpečnostní prostředky. Je‑li modul používán způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná modulem snížena.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledky měřeníj sou dostupné v příslušných registrech prostředí Mosaic. Stav modulu indikuje LED dioda na předním panelu. Po připojení napájecího napětí se dioda rozsvítía svým svitem taki ndi­kuje přítomnost na­pájení. Po navázání komunikace je modul připraven k činnosti.
Údržba
Pokyny Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést montáž nebo demontáž modulu, se provádějí vždy při odpojeném pomocném napájení, odpojenými měřícími vstupy .

Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

R-EM-0300M-A - Základní dokumentace

812,56 kB, (CS, EN)

Projekční podklady

DWG

R-EM-0300M - Technický výkres M01 DWG

431,37 kB
DXF

R-EM-0300M - Technický výkres M01 DXF

1,73 MB
ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
  • C-EM-0300M (R-EM-0300M-A) - měření výroby a spotřeby el. energie, 3f rychlé měření - ...pojení s řídicím systémem je k dispozici v provedení se sběrnicí CIB ( C-EM-0300M ) nebo bezdrátovým připojením RFox2 ( R-EM-0300M-A ). Přístroj měří tři napětí a tři proudy. čtyřkvadrantní měření výkonů i elektroměr dle požadavků PPDS...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...krokových motorů - 2 kanály, 8x výstup 24 V C-OS-0808M 5,0 W TXN 142 09.A R-EM-0300M-A (radiový 3-fázový elektroměr KMB, 230 V, 3x vstup měření U a I) R-EM-0300M-A 3,0 W...
  • Antény pro RFox2 v provedení A, 868 MHz - ...8 MHz ISM anténa vhodná pro moduly RFox2 vybavené konektorem SMA pro připojení externí antény (např. moduly C-RF-0001M-A , R-EM-0300M-A a další). Standardy ZigBee, ISM, SIGFOX, LoRa Frekvenčn...
  • Rozevíratelná trafa pro měření proudu s výstupem 333 mV - Proudové transformátory se sekundárním výstupním napětím 333 mV používají např. elektroměry C-EM-0300M a R-EM-0300M-A . Tato trafa není nutné při manipulaci zkratovat. Dělené jádro proudového transformátoru umožňuje snadnou instala...
  • Měření elektrické energie - ...C-EM-0401M . V současné době připravujeme jednodušší verzi CIB třífázového elektroměru C-EM-0300M a jeho bezdrátovou verzi R-EM-0300M-A.   Pro měření spotřeby (a výroby) a dalších veličin pro velký počet vývodů máme k dispozici řeše...
  • R-EM-0300M-A - dobry den, v prilohe prtscreen z obsluhy modulu R-EM-0300M-A aj ked je AREGO nastavene tak aby sa vycitala frekvencia tak modul neposle nic spat. Su pri tomto RF module nejake ine REGO prikazy, alebo sa ku komunikacii pristupuje uplne inak ? a...