OS-8401TXN 184 01

OS-8401; 16x DO, GO, 24 V DC, CP, 0.5 A, tranzistor

DI
DO 16x DO
AI
AO
COM 1x TCL3
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
OS-8401
Periferní modul OS-8401 obsahuje 16 tranzistorových výstupů zatížitelných max. 0,5 A na výstup. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC.
Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem 17 svorek se zajištěním po zasunutí do modulu.
Výstupní obvody modulu vyžadují napájení 24 V DC, které je připojeno (samostatně nebo společně s hlavním napájením) na napájecí modul sestavy PLC.
Obj. číslo TXN 184 01
Teco kód TXN 184 01
Kategorie TC800 - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL3 - systémová I/O sběrnice 1x TCL3 slave
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0 - DO15
Počet tranzistorových výstupů 16
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 16
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 16x (DO0-DO15)
Společný vodič skupiny plus
Typ výstupu transistorový výstup
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED na panelu modulu
Spínané napětí 9,6 - 28.8 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu 0,5 A max.
Proud skupiny 8 A max.
Doba sepnutí 400 μs max.
Doba rozepnutí 400 μs max.
Zbytkový proud 300 μA max.
Ochrana proti zkratu Ano
Omezení zkratového proudu typ. 4 A
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Ochrana proti přepólování Ano - Obvod se uvede do neaktivního stavu, zátěže budou sepnuty, proud bude protékat přes ochrannou diodu obvodu.
Omezení počátečního špičkového proudu typ. 7,5 A
Doba odpojení počátečního špičkového proudu typ. 4 ms
Napájení
Napájecí napětí UVM, UVIO, jmenovitá hodnota 24 V DC
Napájecí napětí UVM, UVIO, dovolený rozsah 20 - 30 V DC
Napájecí proud IVM při UVM = 24 V 8 mA
Max. příkon na hladině VM 0,2 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 1,8 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 85 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 12 x 118 x 97 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Vestavné
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Skladovací relativní vlhkost Max. 80 % bez kondenzace par
Skladovací prostředí Suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky.
Přepravní teploty -25°C až -70°C
Přepravní prostředí Krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny účinkům deště a sněhu
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Instalace modulu systému TC800 se provádí kolmým nasunutím na DIN lištu dle ČSN EN 50022 se sběrnicí a aretací západkou ve spodní části modulu. Podrobnější popis a mechanické výkresy s rozměry jsou uvedeny v dokumentaci TXV 004 72.
Připojení
Varování Všechny externí obvody připojené k modulu musí splňovat podmínky pro obvody SELV!
Popis připojení Modul je osazen bezšroubovým vyjímatelným konektorem se 17 svorkami se zajištěním po zasunutí do modulu.
Připojení napájení Přes systémovou sběrnici
Připojení I/O - vstupů/výstupů Konektor s bezšroubovými svorkami 2,5 mm2
Kódování konektoru Konektor je možné opatřit kódem pro zabránění jeho zasunutí do jiného typu modulu. Moduly s konektory jsou dodávány bez kódování, kódovací elementy je možné objednat samostatně.
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) 1,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 2 mm, šroubovák plochý
Popis připojeni Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Na modulu se DIP přepínačem v levé části pouzdra nastaví unikátní adresa v rámci jednoho rámu. Modul je po zasunutí do rámu a zapnutí napájení plně připraven k činnosti.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu a na panelu modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

OS-8401 - Základní dokumentace

1,28 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

TC800 - Periferní moduly (cs), TXV00472_01_v3

4,03 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

TC800 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01

487,65 kB
KNI

TC800 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

116,21 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

TC800 - CE Declaration of Conformity (en)

709,29 kB
PDF

TC800 - CE prohlášení o shodě (cs)

292,20 kB
  • Binární výstupní modul OS-8401 - Binární výstupní modul OS-8401 obsahuje 16 tranzistorových výstupů, max. 0,5 A na výstup. Výstupy jsou organizovány do jedné skupiny po 16. Modul je galvanicky oddělen od ostatních obvodů PLC. Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači vybave...
  • Příklady zapojení napájení modulů TC800 - ...IO-) modulu PW-8901 a nesmí se spojit vnějším vodičem (vznikla by zemní nežádoucí smyčka) Vnitřní obvody výstupů modulu OS-8401 jsou napájeny z hladiny VIO (svorky A3 a A4 modulu PW-8901), svorka A1 na modulu OS-8401 je napájení výkonových obvod...
  • TC800 výpočet dimenzování napájení a tepelné ztráty - ...nbsp;             OS-8401 TXN 184 01 1 0,2 W 0,0 W 1,8 W 1,8 W OS-...
  • VLASTNOSTI SYSTÉMU TECOMAT TC800 - ...Napájecí moduly PW-8901 Binární vstupní modul IB-8302 Binární vstupní modul IB-8310 Binární výstupní modul OS-8401 Binární výstupní modul OS-8402 Binární výstupní modul OS-8410 Binární výstupní modul OR-8450 Syst...

Nejsou dostupná žádná data.