C-OR-0202BTXN 133 02

C-OR-0202B; CIB, 2x AI/DI; 2x RO přepínací kontakt; 230VAC/16A

DI 2x AI/DI viz AI
DO 2x RO 16A, NO/NC
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-OR-0202B
C-OR-0202M je modul na CIB sběrnici, který obsahuje
2 reléové výstupy s přepínacím kontaktem 16A NO/NC, každý samostatně vyvedený na svorkovnici
2 analogové/binární vstupy pro připojení snímačů teploty nebo bezpotenciálních kontaktů.

Montuje se do libovolné polohy do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici. 
Napájen je ze sběrnice CIB
Obj. číslo TXN 133 02
Teco kód TXN 133 02
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 2
Počet skupin binárních výstupů 2
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1, DO2
Počet reléových výstupů 2
Počet skupin výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 1
Organizace reléových výstupů do skupin 1x (D01) + 1x (DO2)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Přepínací kontakt (NO/NC)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Galvanické oddělení mezi skupinami Ano
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 16 A max. NO/10 A max NC, 100 mA min.
Spínané napětí 300 V max., 5 V min.
Spínaný výkon 4000 VA max., 384 W max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 80 A max. (20 ms max.)
Doba sepnutí kontaktu typ. 15 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Mechanická životnost min. 20 000 000 cyklů
Elektrická životnost při jmenovité zátěži min. 10 000 sepnutí (inrush 80 A)
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 50 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 4000 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem pracovní izolace
Izolační napětí mezi kontakty 1000 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 1
Počet skupin analogových vstupů 2
Organizace analogových vstupů do skupin 1x (AI1) + 1x (AI2)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič GND svorka
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Číslicová rozlišovací schopnost 10 bit
Chyba analogového vstupu při 25°C ±0,5 % plného rozsahu
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI1, AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon 1,5 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 50 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - interní jištění Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 50 x 50 x 30 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -10°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Specifické I/O Výstupy relé
Připojení specifických I/O Izolované vodiče s dutinkou
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) 2,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 3 mm, šroubovák plochý
Připojení modulu Modul má sběrnici CIB a 2 vstupy vyvedeny na šroubové svorkovnice, přepínací kontakty relé jsou vyvedeny pomocí izolovaných vodičů délky cca 80 mm zakončených dutinkami.

Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT nebo modul, například CF-1141. Maximální počet modulů na lince je omezen odběrem modulu s linky. Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13. Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic. Po zapnutí napájení svítí LED RUN zeleně, po navázání komunikace začne blikat. Stav sepnutí relé je signalizován zelenou LED.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-OR-0202B - Základní dokumentace (cs)

993,15 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • C-OR-0202B, reléové výstupy a analogové vstupy - Modul C-OR-0202B je osazen 2 relé s přepínacím kontaktem, každé samostatně vyvedeno izolovanými vodiči délky cca 100 mm. Trvalý proud každým výstupem 16 A, krátkodobý spínací proud až 80 A (po dobu max. 20 ms, platí pouze pro spínací kontakt NO1) &n...
 • Ovládání asynchronních motorů pro žaluzie, markýzy, C-OR-0202B  - ...bo poblíž stínicího prvku v instalační krabici. Obr.1    Příklad zapojení ovládání motoru žaluzií modulem C-OR-0202B Poznámky: Reléové výstupy se vzájemným blokováním sepnutí obou výstupů, při sepnutí DO1 jede moto...
 • Podlahové vytápění elektrické - ...é rohože spínáme reléovými výstupy dle spínaného výkonu.  Můžeme využít reléový výstup přímo do instalační krabice ( C-OR-0202B s možností zároveň měřit teploty podlahy), nebo modul C-OR-0008M , kterým můžeme spínat až 8 větví a umístit jej...
 • Relé 16 A (spínací proud 80 A), periferní moduly CFox, RFox - Tyto relé mají osazeny např. periferní moduly C-OR-0008M , C-OR-0202B  a další (viz informace k jednotlivým modulům). Spínací kontakt je řešen jako zesílený (krátkodobě 80 A), rozpínací kontakt je běžný, max. pouze 16 A.   Tab. 1 P...
 • Ovládání oken Schüco - ...né reléové výstupy systému, je vhodné použít dva samostatné, na sobě nezávislé výstupy – viz v příkladu použitý modul C-OR-0202B . Obr.1 Připojení okna  Schüco TipTronic k modulu C-OR-0202B Poznámky: Celková délka kab...
 • Připojení posuvných bran LineaMatic - ...ály – plné otevření brány a částečné otevření cca 1,5 m pro průchod osob. Pro ovládání vrat je vhodné využít modul C-OR-0202B umístění u vlastní brány. Vstupy modulu je možné využít např. pro místní ovládací tlačítka, nebo pro připojení vý...
 • Ovládání stejnosměrných motorů pro rolety - ...ání polarity napájecího napětí (motory pro vnitřní rolety apod.) doporučujeme reléové výstupy s přepínacím kontaktem, např. C-OR-0202B . Obr. 1    Příklad zapojení ovládání stejnosměrného motoru rolet modulem C-OR-0202B Poznám...
 • Ovládání zásuvkových okruhů a zásuvek - ...00 , výstupy 16 A modulu C-HM-1121M a jejich RFox varianty), viz tento článek umístěné do instalační krabice C-OR-0202B a R-OR-0001B , viz tento článek Pro spínání 3f zásuvek, obvykle s větším jmenovitým proudem (32 A...
 • Spínání osvětlení LED, žárovky, zářivky atd.  - ...ýstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A C-OR-0008M 8 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 80 A C-OR-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A C-HM-1113M 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím...
 • Ventily pro ovládání vody (hlavní uzávěr vody apod.) - Ventil určený pro ovládání rozvodů pitné vody (např. hlavní uzávěr vody), automatické ovládání zavlažovacích systémů apod. Svojí konstrukcí je vhodný i pro tzv. tvrdou vodu. Je vhodnou náhradou solenoidů a pneumatických ventilů. Ventil má velký toči...
 • Čítačový vstup - Dobrý den, potřeboval bych k modulu C-OR-0202B nebo C-IT-0200S připojit průtokoměr s Hallovou sondou a snímat počet pulsů. Problém mám s programovým vyhodnocením - nenapadá mě, jak bych v ST jazyce mohl číst DI vstup dostatečně často, abych dosáhl...
 • Lze do starší instalace s CU2-01M a FoxToolem přidat C-IR-0203M ? - Děkuji, náhradu centrální jednotky za novější s mastery CF-114x neplánujeme. Mezitím jsem dohledal, že u C-OR-0202B není uvedeno omezení na CF-114x jako u C-IR-0203M. Bude nám tedy C-OR-0202B s CU2-01M fungovat?