MR-0124TXN 101 24

MR-0124, RS-422, s vlastním napájecím zdrojem a autoidentifikací, galvanické oddělení

DI
DO
AI
AO
COM 1x RS-422
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
MR-0124
Submodul MR-0124 obsahuje 1x rozhraní RS-422.
Vnitřní zapojení zajišťuje galvanické oddělení rozhraní od systému a napájecích obvodů. Zároveň modul obsahuje obvody identifikace
Uživatel má možnost identifikovat typ použitého submodulu z vývojového prostředí.
Obj. číslo TXN 101 24
Teco kód TXN 101 24
Kategorie Foxtrot 1 - Příslušenství k základním modulům, TC700 - Příslušenství k centrálním modulům
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Sériové a komunikační kanály
Max. přenosová rychlost 2 MBd
Citlivost přijímače (RS-485) min. ±200 mV
Výstupní úroveň signálů (RS-485) typ. 3,7 V
Max. délka připojeného vedení (RS-485) 1200 m
Poznámka k délce vedení Maximální délka platí pro kroucený a stíněný kabel a komunikační rychlost max. 120 kBd.
Počet interních portů RS-422 1
Napájení
Napájecí napětí, tolerance Submodul je napájen z napájecího zdroje koncového zařízení, v kterém je osazen.
Maximální příkon 1,2 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Izolační napětí galvanického oddělení 1 000 VDC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 50 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 47 × 36 × 15 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Submodul
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Balení, přeprava, skladování
Popis Submodul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednáváni. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Instalace submodulu do koncového zařízení je vždy popsána v dokumentaci příslušného zařízení. Submodul se osazuje na špičky vidlic konektoru v koncovém zařízení tak, aby 14-ti dutinková zásuvka submodulu byla přesně proti 14-ti špičkové vidlici konektoru a 11-ti dutinková zásuvka se podle konkrétního typu koncového zařízení nasadí na ty vidlice konektoru, které vyjdou k zasunutí do dutinek: u konektoru s jednořadou vidlicí jsou to všechny její špičky, u konektoru s třířadou vidlicí vyjde na připojení submodulu pouze vnitřní řada vidlic (a bez jejích krajních špiček). Viz obr. 3.1.
Výměnné submoduly Při připojování a/nebo výměně submodulů je třeba pečlivě kontrolovat správnost nasazení dutinek submodulu proti špičkám vidlice konektoru koncového zařízení. Dutinky nemají kódování polohy a při chybném nasazení, může při opětovném zapnutí napájení dojít k poškození submodulu a/nebo koncového zařízení!!!
Obsluha
Konfigurace modulu Submoduly mají na desce plošného spoje rozmístěné plošné pájecí propojky, kterými je možné modifikovat funkce některých signálů, popř. jimi lze připojit impedanční zakončení vedení komunikační linky (je-li submodul na jejím konci). Submoduly jsou dodávány s propojkami konfigurovanými na nejčastěji používanou funkci submodulu. Obrázek ilustruje význam, umístění a zapojení jednotlivých propojek.

Konfigurace některých propojek je realizována již v etapě výroby desky plošného spoje plošným vodičem mezi ploškami propojky. Týká se to propojek označených jako 'X' a 'CTS' na MR-0114 a propojek označených jako 'CTS', 'RxD', 'TEn', 'RTS' a 'REn' na MR-0124. U těchto propojek je třeba před změnou jejich konfigurace nejdříve plošný vodič přerušit. Poté je možné propojovat plošky pouze kapkou cínu aplikovanou pájením. Propojka 'RTS Aut' u submodulu MR-0114 je propojena pouze kapkou cínu. Zbývající propojky propojeny nejsou.
Uvedení do provozu Submodul je po kontrole zapojení propojek, správném zasunutí do pozice v koncovém zařízení a zapnutí napájení systému připraven k činnosti.
Diagnostika modulu Samotný submodul není vybaven žádnou diagnostikou. Stav komunikační linky (aktivita vysílaných dat, přijímaných dat a signálu RTS) je obvykle indikován LED diodami na koncovém zařízení. Podrobnější informace lze nalézt v dokumentaci příslušného zařízení.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože submodul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci s ním dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření!!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím zařízení musí být splněny všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že prostředí, jehož součástí se modul stává, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

MR-0104/114/124 - Základní dokumentace

424,01 kB, (CS, EN)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 a TC700 Přehled komunikačních submodulů (cs), TXV00440_01

866,08 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.